Fullmäktige

Fullmäktiges 27 ledamöter väljs på hösten av Teknologkårens medlemmar i ett öppet och allmänt val. Alla Kårens medlemmar som studerar på LTH har rätt att kandidera i FM-valet. Valet sköts av Valnämnden och rösterna räknas under överinseende av Kårens inspektor. Fullmäktige leds av Talmannen och Fullmäktiges sekreterare och sammanträder ungefär en gång per månad under terminerna.

Fullmäktige beslutar vad Teknologkåren ska ha för verksamhet genom att årligen fastställa en verksamhetsplan och en budget. FM har också till uppgift att revidera Kårens stadgar och reglemente vid behov. Det är också FM som väljer de funktionärer som ansvarar för att den fastslagna verksamheten genomförs. Val av funktionärer bereds av Kårens Valberedning (notera skillnaden mellan Valnämnden och Valberedningen). Vidare väljer FM alla studeranderepresentanter i LTH:s beslutande och beredande organ. Dessa representanter har till uppgift att föra fram Kårens åsikter i studentfackliga frågor. Tror du att du skulle passa i Fullmäktige ska du kandidera hos Valnämnden.

De frågor som behandlas av FM bereds huvudsakligen av Kårens styrelse. Vill man ta upp en fråga i FM skriver man en motion eller ett diskussionsunderlag och mejlar det senast 12 läsdagar innan sammanträdet till talman@tlth.se.

Frågor rörande protokoll och sammanfattningar mejlas lämpligen fm-sekreterare@tlth.se.

Vill du få kallelser till Fullmäktigemöten? Mejla talman@tlth.se eller ko@tlth.se

Handlingar och protokoll